Vintec

Biološki fungicid za zmanjševanje okužb z boleznimi lesa vinske trte (kap vinske trte)

Aktivna snov: Trichoderma atroviride sev SC1
Formulacija: močljiva zrnca (WG)
Registracija: U34330-85/19/5
Proizvajalec: BiPA nv
Pakiranje: 100 g, 200 g

 

BOLEZNI LESA VINSKE TRTE

Povzročitelji bolezni lesa vinske trte ali kapi vinske trte (=KVT) so številne glive že vse od vzgoje v trsnicah. Nekatere glive so bolj pogoste v mladih nasadih, nekatere pa v starejših vinogradih. Kompleksi simptomov okužb z različnimi vrstami gliv so poznani kot Petrijeva bolezen, ESCA, BDA. Bolezni lesa vinske trte povzročajo kloroze in venenje listja, oslabljen razvoj lesa trt, v prerezih trsov se pojavljajo značilni temnejši nekrotizirani deli. Te bolezni se pogosto razvijajo počasi, lahko pa prihaja tudi do hitrega propadanja trt. Vinogradniki so pogosto premalo pozorni za te bolezni, čeprav so lahko ekonomske škode tudi več kot 30% (vpliv slabe rasti trt, nekroze in kloroze listja, sajenje novih trt).

KVT napada prevodni sistem trsa. Glavni predstavniki bolezni kompleksa simptomov KVT povzročajo glive skupine ESCA, tim. zgodnja ESCA oz. Petrijeva bolezen ter BDA (Black Dead Arm). Simptomi ESCA in BDA so zelo podobni, zato navadno govorimo o ESCA/BDA simptomih.

Čeprav so že okuženi s kapjo vinske trte, so vinogradi dolgo časa na izgled zdravi, ob izbruhu kapi vinske trte pa je navadno že prepozno. Prva leta po sajenju so, razen npr. v primeru Petrijeve bolezni, redko opazni simptomi propadanja trsov. Vidni simptomi se navadno razmahnejo šele 8 do 10 let po sajenju.

Agroekonomski aspekti (propadanje trsov, neizenačenost kakovosti grozdja ob zamenjavi propadlih trsov, …) pojava KVT so nedvomno izjemno neugodni. Kar se tiče percepcije s strani vinogradnikov, je KVT težko razumljiva, težko vidno prepoznana, zato tudi težko merodajno ocenjena. Pravilno reševanje KVT zahteva povsem nove strategije varstva trte: spremembe standardnih navad, npr. Uvajanje tretiranj že pozimi, mesece pred pojavi znakov bolezni ter strateško dolgoletno izvajanje ustreznih ukrepov (ustrezen in zdrav sadilni material, pravilna rez, ustrezno “čiščenje” oz. odstranjevanje obrezanega materiala iz vinograda ter ustrezna zaščita ran po rezi.

 

VINTEC – ZAŠČITA VSTOPNIH MEST (RAN PO REZI) ZA GLIVE POVZROČITELJICE KVT

Za KVT je na voljo le malo kemičnih in bioloških sredstev (v preteklosti je bilo najbolj učinkovito sredstvo danes prepovedani Na-arzenit). VINTEC je kot biološko sredstvo v številnih poglobljenih raziskavah in preizkušanjih v inštitutih in na fakultetah v EU pokazal najboljše delovanje za zmanjševanje problemov s KVT.

VINTEC je biološki pripravek na osnovi Trichoderma atroviride (soj SC1). Trichodermae so antagonistične glive prisotne v naravi. Trichoderma atroviride (soj SC1) v VINTECU je edina gliva iz rodu Trichoderma, ki je v naravi prisotna v lesu, medtem ko so vse druge glive (in soji) iz rodu Trichoderma v naravi prisotne v tleh, zato se običajno uporabljajo za biološko zatiranje bolezni, ki se prenašajo preko tal.

 

MEHANIZEM DELOVANJA

VINTEC-a ima v primerjavi z drugimi biološkimi sredstvi ter tudi v primerjavi s konvencionalnimi FFS izrazito dobre lastnosti in učinkovitost.

Antagonizem
Ob škropljenju preko ran po obrezovanju Trichoderma v VINTECU >10X hitreje kolonizira les vinske trte kot vse druge vrste gliv (in sojev) Trichoderma. S tem onemogoča dostop do hrane in razvoj patogenov KVT.

Antibioza (dvojni mehanizem)
Encimatska antibioza: Encimi Trichodermae VINTECA razgradijo patogene v kontaktu oz. v neposredni bližini in to tako hife ter delno tudi spore.
BlastProtect antibioza: V poskusih je ugotovljeno, da Vintec hife razgrajujejo hife in spore patogenov tudi na oddaljenosti do nekaj centimetrov.

Mikoparazitizem
VINTEC mikoparazitira hife patogena z neposrednim delovanjem na hife patogena. Trichoderma atroviride (soj SC1) prerašča/ovija patogene in parazitira s pomočjo encimov kot so hitinaze, ki razgrajujejo celične stene.

SKLADIŠČENJE

VINTEC vsebuje žive organizme, zato je pomembno upoštevati priporočila za skladiščenje. Če se VINTEC skladišči pri temperaturi 0-4°C je rok uporaba najmanj 2 leti, če pa se skladišči na sobni temperaturi, je pripravek učinkovit najmanj 6 mesecev.

UPORABA

 

TRSNICE

VINTEC se lahko uporablja v treh terminih proizvodnje sadik vinske trte:

  • HIDRATACIJA
    Kratka dezinfekcija s škropljenjem ali namakanjem cepičev in podlog (raztopina z 2g/L Vinteca).
  • PRED SAJENJEM
    Škropljenje ali namakanje celih rastlin v raztopino z 2g/L Vinteca.
  • PO SELEKCIJI
    Škropljenje ali namakanje celih rastlin v raztopino z 2g/L Vinteca.

Temperature in pH vode v škropilni brozgi ne vplivajo na delovanje pripravka. Uporaba VINTECA je kompatibilna s termoterapijo v trsnicah, saj VINTEC dobro deluje tudi pri temperaturah okoli 50°C kar je ciljna maksimalna temperatura za termoterapijo v trsnicah.

VINOGRADI

Odmerek: 2 g/L vode, maksimalna količina vode 200 L/ha, maksimaln odmerek VINTEC-a 200 g/ha. Najboljše je škropiti čimprej po rezi (rane od rezi morajo biti dobro poškropljene) v času mirovanja vinske trte, najkasne do začetka brstenja. VINTEC je pokazal dobro delovanje tudi pri škropljenju ob nizkih temperaturah. Tako je ob jesenskem škropljenju po rezi, ko so temperature pogosto pod 0°C, potrebno paziti le, da so temperature tokom škropilnega dneva >10°C ter da 24 ur ne pade dež oziroma ni pozebe, relativna zračna vlaga pa je najmanj 70 %. Dovoljeni sta največ dve škropljenji v sezoni. Drugo škropljenje je smiselno le ob neustreznih vremenskih pogojih (prenizke temperature, dež in podobno).

EKONOMIČNOST UPORABE

Škropljenja proti KVT navadno ne zadovoljujejo oz. prepričajo vinogradnikov o potrebi takšnih ukrepov, rezultatov ni lahko zaznati in oceniti, saj gre za povsem preventivne ukrepe. Raziskave kažejo, da so ekonomske škode zaradi posledic bolezni lesa (slabša kakovost grozdja, manjši pridelki, propadanje trt, …) lahko zelo velike. Stroški za zamenjavo propadlih trt v vinogradu so veliki: v Franciji je kalkulativni strošek po trti (odstranitev propadle trte, izkop novega sadilnega mesta, sadika, organsko gnojilo, varnostna mreža + zaščitna obloga + armatura, zaoravanje, skrb za novo trto v 1. in naslednjih 3 letih) najmanj 10 € po trti.

Ocenite ekonomičnost uporabe v vašem vinogradu preko:

https://belchim.si/Vintec-application/