Vintec

Biološki fungicid za zmanjševanje okužb z boleznimi lesa vinske trte (kap vinske trte).

Aktivna snov Trichoderma atroviride sev SC1
Formulacija močljiva zrnca (WG)
Registracija U34330-85/19/5
Proizvajalec BI-PA NV
Pakiranje 4 X 50 g

BOLEZNI LESA VINSKE TRTE
Povzročitelji bolezni lesa vinske trte so številne glive že vse od vzgoje v trsnicah. Nekatere glive so bolj pogoste v mladih nasadih, nekatere pa v starejših vinogradih. Kompleksi simptomov okužb z različnimi vrstami gliv so poznani kot Petrijeva bolezen, ESCA, BDA. Bolezni lesa vinske trte povzročajo kloroze in venenje listja, oslabljen razvoj lesa trt, v prerezih trsov se pojavljajo značilni temnejši nekrotizirani deli. Te bolezni se pogosto razvijajo počasi, lahko pa prihaja tudi do hitrega propadanja trt. Vinogradniki so pogosto premalo pozorni za te bolezni, čeprav so lahko ekonomske škode tudi več kot 30% (vpliv slabe rasti trt, nekroze in kloroze listja, sajenje novih trt). Za te bolezni je na voljo le malo rešitev (v preteklosti je bilo najbolj učinkovito sredstvo danes prepovedani Na-arzenit). VINTEC je kot biološko sredstvo v številnih poglobljenih raziskavah in preizkušanjih v inštitutih in na fakultetah v EU pokazal najboljše delovanje za zmanjševanje okužb z boleznimi lesa vinske trte. Uspešno zmanjševanje okužb z boleznimi lesa vinske trte je možno le ob vsakoletnem preventivnem varstvu proti tem boleznim.

OSNOVNE LASTNOSTI
VINTEC je biološki pripravek na osnovi Trichoderma atroviride (soj SC1). Trichodermae so antagonistične glive prisotne v naravi. Trichoderma atroviride (soj SC1) v VINTECU je edina gliva iz rodu Trichoderma, ki je v naravi prisotna v lesu, medtem ko so vse druge glive (in soji) iz rodu Trichoderma v naravi prisotne v tleh, zato se običajno uporabljajo za biološko zatiranje bolezni , ki se prenašajo preko tal. Ob škropljenju preko ran po obrezovanju Trichoderma v VINTECU >10X hitreje kolonizira les vinske trte kot vse druge vrste gliv (in sojev) Trichoderma. Z zelo hitro kolonizacijo lesa trte VINTEC deluje antagonistično, tako da hitro zavzame prostor v tkivu ter porabi razpoložljive sladkorje in s tem onemogoča naselitev in razvoj patogenih gliv. Poleg antagonističnega delovanja VINTEC deluje tudi antibiotsko: soj SC1 izloča encime kot so hitinaze in proteaze, ki uničujejo patogene na vstopnih ranah po rezi.
Fromulacija VINTEC-a ima za biološka sredstva izrazito dobre lastnosti. Temperature in pH vode v škropilni brozgi ne vplivajo na delovanje pripravka. Uporaba VINTECA je kompatibilna s termoterapijo v trsnicah, saj VINTEC dobro deluje tudi pri temperaturah okoli 50°C, kar je ciljna maksimalna temperatura za termoterapijo v trsnicah. VINTEC je pokazal dobro delovanje tudi pri škropljenju ob nizkih temperaturah. Tako je ob jesenskem škropljenju po rezi, ko so temperature pogosto pod 0°C, potrebno paziti le, da so temperature tokom škropilnega dneva >10°C ter da 24 ur ne pade dež oziroma ni pozebe.

Če se VINTEC skladišči pri temperaturi 0-4°C je rok uporabe najmanj 2 leti, če pa se skladišči na sobni temperaturi, je pripravek učinkovit najmanj 6 mesecev.

BOLEZNI
VINTEC je v trsnicah namenjen predvsem za zatiranje Petrijeve bolezni, v vinogradih pa za esko, Pertrijevo bolezen in evtipozo. VINTEC je v številnih poskusih pokazal delovanje na številne druge patogene koreninskega dela trte, spodnjega dela podlage ter same sorte. V Sloveniji se kmalu pričakuje tudi registracija VINTEC-a na sivo grozdno plesen, v nekaterih državah EU (npr. Francija, Hrvaška) je VINTEC za sivo plesen že registriran.

UPORABA

TRSNICE
VINTEC se lahko uporablja v treh terminih proizvodnje sadik vinske trte:

HIDRATACIJA:

  • Kratka dezinfekcija s škropljenjem ali namakanjem cepičev in podlog (raztopina z 2g/L Vinteca).

PRED SAJENJEM:

  • Škropljenje ali namakanje celih rastlin v raztopino z 2g/L Vinteca.

PO SELEKCIJI:

  • Škropljenje ali namakanje celih rastlin v raztopino z 2g/L Vinteca.

Za dodatne nasvete kontaktirajte naše agronome..

VINOGRADI
Odmerek: 2 g/L vode, maksimalna količina vode 200 L/ha, maksimalni odmerek VINTEC-a 200 g/ha.
Najboljše je škropiti čimprej po rezi (rane od rezi morajo biti dobro poškropljene) v času mirovanja vinske trte, najkasne do začetka brstenja. Za čim boljše delovanje je potrebno škropiti pri temperaturi najmanj 10 °C ob relativni zračni vlagi najmanj 70%. Dovoljeni sta največ dve škropljenji v sezoni. Drugo škropljenje je smiselno le ob neustreznih vremenskih pogojih (prenizke temperature, dež in podobno).

Za dodatne nasvete kontaktirajte naše agronome.

EKONOMIČNOST
Vinogradniki pogosto ne posvečajo dovolj pozornosti in razmisleka o boleznih lesa vinske trte. Največ kar postorijo je krčenje odmrlih trt in sajenje nadomestnih. Škropljenja proti boleznim lesa vinske trte navadno ne zadovoljujejo oz. prepričajo vinogradnikov o potrebi takšnih ukrepov, rezultatov ni lahko zaznati in oceniti, saj gre za povsem preventivne ukrepe, ki običajno pokažejo dejansko ekonomičnost le na daljši rok (več let).

Raziskave kažejo, da so ekonomske škode zaradi posledic bolezni lesa (slabša kakovost grozdja, manjši pridelki, propadanje trt, …) lahko zelo velike, še posebno pri občutljivih sortah ter v regijah kjer so te bolezni močneje prisotne.

Stroški za zamenjavo propadlih trt v vinogradu so veliki: v Franciji je kalkulativni strošek po trti (odstranitev propadle trte, izkop novega sadilnega mesta, sadika, organsko gnojilo, varnostna mreža + zaščitna obloga + armatura, zaoravanje, skrb za novo trto v 1. in naslednjih 3 letih) najmanj 10€ po trti.

Primer ekonomičnosti dobro prikazuje preizkušanje v Franciji (Bordeaux):

VINTEC so začeli uporabljati v letu 2011 v 9-letnem vinogradu, kjer je zaradi bolezni lesa že propadlo 4,4 % trt. Del vinograda škropljen z VINTEC-om do vključno leta 2017 so primerjali z neškropljenim delom vinograda (kontrola). Na koncu preizkušanja so bile razlike za celotno obdobje 2011-2017 naslednje:

  • 90% manj propadlih trt kot na kontroli
  • 51% manj trt s simptomi bolezni lesa vinske trte kot na kontroli
  • 3610 €/ha manj stroškov za zamenjavo propadlih trt kot na kontroli
  • V letu 2017 je bil pridelek z VINTEC-om 20% večji kot na kontroli